Virtual Private Cloud in Bangkok, Thailand!

SLA 99.999% IaaS by CRESCERE Group

ຄລາວແມ່ນຫັຍງ?

What's Cloud?

ການບໍລິການຄລາວແມ່ນ,ການປັບຕົວຂອງລີຊອດພູນແລະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຕັມສ່ວນຢາກໃຊ້ຊ່ຳໃດກໍ່ໃຊ້ຊ່ຳທີ່ຢາກໃຊ້,

ເຕັກນິກແບບນີ້ເຂົາເຈົ້າຮຽກວ່າການບໍລິການແບບlaas.ການບໍລິການຄລາວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ2ພາກສ່ວນທີ່ມີໂຄງລາງແລະການບໍລິການໂມເດວ.

ໃຫ້ການແນະນຳໃຫ້ແຂກທຸກທ່ານມີທຸລະກິດສະຕາຍອອກມາຢ່າງງົດງາມ.

ສາມາດເລືອກໃດ້ຫຼາຍສະຖານທີ່ໃນ3ປະເທດ

ແມ່ນຍີ່ປຸ່ນ,ຮ່ອງກົງແລະໄທທີເອົາມາຈາກIDC(Internet Data Center)

ສາມາດເລືອກເອົາໃດ້ຫຼາຍສະຖານທີ່.3ບ່ອນນັ້ນແມ່ນໃຊ້ສາຍລອດກ້ອງພື້ນດິນ,

ຄວາມຫຼາຍຂອງHOPແມ່ນມີໜ້ອຍ,ສະນັ້ນສັນຍານຈີ່ງບໍ່ຄັດສົນ.ບໍລິສັດ

AMZCRESCEREຢູ່ລາວແມ່ນທຸລະກິດສະໜອງໃຫ້ທຸ

ກສະຖານທີ່ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຄລາວ.

ອຳນວຍຄວາມປອດໄພ,ໃວ,ລາຄາຖືກ,ແມ່ນຈຸດພິເສດຂອງພວກເຮົາ

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ແມ່ນVMware

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ໃນການເຮັດຄລາວແມ່ນໃຊ້ວັດສະດຸVMware

ການບໍລິການແລະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ທຸກເງື່ອນໃຂຂອງການນຳໃຊ້ເຊີເວີ້ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະບຳລຸງໃຫ້ເຕັມທີ່.

ພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແຕ່ລະເງື່ອນໃຂແລະແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ສາມາດເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເກັນທີ່ ISOທີຕັ້ງໃວ້ໄດ້.

ເລີ່ມໃລຍະທຳອິດບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ! ບໍ່ຈໍາກັດການຍົກຍ້າຍຈໍານວນຂໍ້ມູນ

ລາຄາຖືກແລະຄຸນນະພາບດີແມ່ນແນວທາງຂອງກຸ່ມເຄັລດເຊເລ,

ເລີ່ມໃລຍະທຳອິດບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ! ບໍ່ຄິດໄລ່ການສົ່ງຍ້າຍຂໍ້ມູນອີກ.

ສະໜອງລີພອດທີ້ງຟັງຊັ້ນ

ພວກເຮົາຈະລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການນຳໃຊ້ຂອງ

CPU/RAM/HDD/Network

ທ່ານສາມາດເລືອກOSໃດ້

Windows ⁄ CentOS ⁄ Linux ⁄ Ubuntu ອື່ນໆ

ສາມາດເລືອກໃດ້.ສ່ວນOSອື່ນແມ່ນປຶກສາກັນກ່ອນ.

ມີໜ້າພາສາຫຼາຍໜ້າມານຳສະເໜີໃຫ້ທ່ານ

ບໍລິການໜ້າໂພທອລ

ເລີ່ມວຽກສັ້ນສຸດ3ມື້ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໃດ້.

ມີໜ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ,ພາສາອັງກິດ,ພາສາໄທ

ແຕ່ລະບໍລິການ

Services

ຕາມຕະຫຼາດທີກຳລັງດັງດ້ານໂຄງລ່າງເຊີເວີ້ແລະVirtual solutionແມ່ນສິນຄ້າVMware.

Virtualເຊີເວີຂອງເຄັລດເຊເລແມ່ນມີຄວາມອ່ອນນຸ້ມ,ສາມາດປັບສະພາບໃຫ້ເຂົ້າກັບບັນດາແວດລ້ອມຕ່າງໆແລະງ່າຍສຳລັບ

ການແກ້ໃຂບັນຫາລວມທັງໃຫ້ການບໍລິການຄລາວນຳອີກ

Next-Generation Virtual Private Cloud IaaS

ມີລິເຄັດມາແລ້ວສາມາດຕັ້ງໃດ້ຕາມໃຈ,ຢາກໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນກໍ່ໃຊ້ໃດ້ຕາມໃຈມັກທີ່ເປັນແບບlaas.

ທຸລະກິດໂທລະຄົມທີ່ມີພັກເກດຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ເອົາກໍ່ໃດ້,ທຸລະກິດທີ່ມີເວີທົວ.ສ່ວນຕົວ.ໂຄງລ່າງໃວ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ຈຸດພິເສດຂອງບໍລິສັດຂອງເຮົາແມ່ນສາມາດບໍລິການໃດ້ທຸກຮູບແບບ.

ຢູ່ໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນທີ່ຊຳນານກໍ່ໃດ້ພວກເຮົາຈະບໍລິການໃຫ້ໝົດທຸກຢ່າງ.

ເຊີເວີ້ເກມໜັກໆກໍ່ສາມາດສ້າງໃຫ້ເປັນເຊີເວີ້ທີ່ເບົາໃດ້.

DaaS (Desktop as a Service) ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບ Virtual

DaaS (Desktop as a Service) ແມ່ນຄລາວຄອມພິວຕິ້ງນື່ງທີ່ມີແວດລ້ອມແລະອັບພີເຄຊັ້ນດຽວສາມາດອັກເຊັດໃດ້ຕາມໃຈ.

ສາມາດບໍລິການລີໂມດເດສທອບ,ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ທາງນອກໃດ້ຢ່າງສະບາຍ,

ທ່ານຈະຢູ່ທີ່ໃດກໍ່ສາມາດລີໂມດເດສທອບໃດ້.ພວກເຮົາມີການປ້ອງກັນທີ່ສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນເສຍໃດ້ສູງ.

ປະຈຸບັນຢູ່ຍີ່ປູ່ນແລະໄທກໍ່ກຳລັງໃຊ້ໃນຍາມຂັບຂັນເຊັ່ນນ້ຳຖວ້ມ,ຊຶນາມິຕ່າງໆ

ແບບPaaS VPS (Virtual Private Server)

ລາຄາແພລນແຕ່ລະນື່ງເດືອນ,ແຕ່ລະເດືອນລາຄາແມ່ນຄົງທີ່

ກໍລະນີທີ່ຢາກຕື່ມຊອສແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍໃດ້ຕາມໃຈໃນຄລາວໂພທອລ.

ທ່ານສາມາດເລືອກເສີມສະເປັກແລະກວດເບິ່ງລາຄາໃດ້.

ເວີທົວເຊີເວີ້ຈະບໍ່ມີການຢຸດ,ສາມາດປຽນລຳດັບສຳຄັນໃດ້ອີກດ້ວຍ

ນຳໃຊ້ແພລນທີ່ນຳໃຊ້ຖາວອນແມ່ນຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາ

  OS CPU RAM HDD ຕັ້ງຄ່າລາຄາໃນຊ່ວງທຳອິດ ລາຄາຕໍ່ເດືອນ (Baht)
ແບບ① CentOS
Ubuntu
Scientific
Linux
0.5vCPU 512MB 10GB 0 1,299
ແບບ② 1vCPU 512MB 10GB 0 1,699
ແບບ③ 1vCPU 1GB 20GB 0 2,699
ແບບ④ 2vCPU 2GB 80GB 0 7,999
ແບບ⑤ 2vCPU 4GB 120GB 0 11,999
ສະເປັກ Parallels Plesk ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້  
ຈຳນວນຂອງເມວ ບໍ່ມີຂອບເຂດ  
ຂອບເຂດຈຳກັດຂອງທລູພຸດ ບໍ່ມີຂອບເຂດ 100Base ⁄ Tໃຊ້ສາຍລວມ
ເຊື່ອມຕໍ່FTP ສາມາດນຳໃຊ້  
ຈຳນວນຂອງIP 1 ຕື່ມIP:700 Baht ⁄ month
SSH ສາມາດນຳໃຊ້ ມີຂໍ້ຈຳກັດຂອງລາວເຕີ້
SSL ສາມາດນຳໃຊ້ ໃດ້ເສຍລາຄາເພີ່ມ 10,000 Baht ⁄ year
Parl ສາມາດນຳໃຊ້  
PHP ສາມາດນຳໃຊ້  
SSI ສາມາດນຳໃຊ້  
MySQL (phpMyAdmin) ສາມາດນຳໃຊ້  
vmHA ອຸປະກອນມາດຕະຖານ VMware High Availability
DRS ອຸປະກອນມາດຕະຖານ Distributed Resource Scheduler
ທາງເລືອກ ບໍລິການຕິດຕັ້ງເຊີເວີ້   5,000 Baht
  OS CPU RAM HDD ຕັ້ງຄ່າລາຄາໃນຊ່ວງທຳອິດ ລາຄາຕໍ່ເດືອນ (Baht)
ແບບ① CentOS 0.5vCPU 512MB 10GB 0 599
ແບບ② 1vCPU 512MB 10GB 0 799
ແບບ③ 1vCPU 1GB 20GB 0 1,299
ແບບ④ 2vCPU 2GB 80GB 0 3,999
ແບບ⑤ 2vCPU 4GB 120GB 0 5,999
ສະເປັກ Parallels Plesk 1 Domain 200 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk 10 Domains 600 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk 100 Domains 1,000 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk Unlimited 2,500 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
ຈຳນວນຂອງເມວ ບໍ່ມີຂອບເຂດ  
ຂອບເຂດຈຳກັດຂອງທລູພຸດ ບໍ່ມີຂອບເຂດ 100Base ⁄ Tໃຊ້ສາຍລວມ
ເຊື່ອມຕໍ່FTP ສາມາດນຳໃຊ້  
ຈຳນວນຂອງIP 1 ຕື່ມIP:700 Baht ⁄ month
SSL ສາມາດນຳໃຊ້  
Parl ສາມາດນຳໃຊ້  
PHP ສາມາດນຳໃຊ້  
SSI ສາມາດນຳໃຊ້  
MySQL (phpMyAdmin) ສາມາດນຳໃຊ້  
vmHA ອຸປະກອນມາດຕະຖານ VMware High Availability
DRS ອຸປະກອນມາດຕະຖານ Distributed Resource Scheduler
ທາງເລືອກ ບໍລິການຕິດຕັ້ງເຊີເວີ້   5,000 Baht

ຂັ້ນຕອນຈົນມາຮອດການບໍລິການ

Service Flow

ວິສະວະກອນເຊີເວີ້ທີ່ຊຽວຊານຈະທຳການກວດກາໃຫ້,

ອັນໃດທີ່ເຊີເວີ້ບໍ່ຕ້ອງການແມ່ນຈະຄັດອອກເພື່ອໃຫ້ເຊີເວີ້ທຳງານໃດ້ຢ່າງເຕັມທີແລະນຳສະເໜີແຜນໃໝ່ໃຫ້ນຳອີກ.

ມາຮອດນີ້ທີ່ທ່ານເຄີຍຄິດວ່າຕ້ອງໃດ້ຈ້າງພະນັກງານປ້ອງກັນຕິດຕາມຫຼືຢ້ານໃນເລືອງຂໍ້ມູນຈະເສຍແມ່ນຈະໝົດໃປ.

ການຮັບຟັງ

ຮັບຟັງກຽວກັບການຍ້າຍເຊີເວີ.ແລະຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີການຕ່າງ,

ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະຮັບການກວດສອບໃຫ້.

ເອກະສານກວດສອບເຊີເວີ້

ສົ່ງເອກະສານກ່ຽວກັບການປຶກສາເລື່ອງກວດກາເຕັກນິກເຊີເວີ້ລວມທັງການຍ້າຍເຊີເວີ້.

ສະໝັກ

ກະລຸນາສະໝັກຫຼັງຈາກຕົກລົງກັນທີ່ຈະຍ້າຍເຊີເວີ້

ສ້າງເອກະສານຂັ້ນຕອນການຍ້າຍເຊີເວີ້

ສ້າງເອກະສານຂັ້ນຕອນການຍ້າຍເຊີເວີ້ຈົນແລ້ວຢູ່ໃນ

ແຜນຈະຂຽນເວລາການຍ້າຍທັງໝົດແລ້ວສົ່ງໄຫ້ລູກຄ້າ

ວຽກຍ້າຍເຊີເວີ້

ສ້າງເອກະສານຂັ້ນຕອນການຍ້າຍເຊີເວີ້ຈົນແລ້ວ,

ຢູ່ໃນແຜນຈະຂຽນເວລາການຍ້າຍທັງໝົດແລ້ວສົ່ງໄຫ້ລູກຄ້າ

ການລາຍງານເລື່ອງວຽກຍ້າຍເຊີເວີ້

ລາຍງານເລື່ອງວຽກຍ້າຍເຊີເວີ້ສຳເລັດໃຫ້ແຂກ

ກວດເບິ່ງສະຖານະພາບການດໍາເນີນງານ

ລາຍງານກວດສະຖານະພາບການດໍາເນີນງານໃຫ້ແຂກ

ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ

Company Info
ຊື່ບໍລິສັດ
ປະທານ
ເງິນໝູນຂອງບໍລິສັດ
ທີ່ຢູ່ຂອງບໍລິສັດ
ປີຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ
ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ
ເນື້ອໃນຂອງວຽກ
ພາດເນີ້
ບໍລິສັດAMZ CRESCERE ຈຳກັດ.
ອາລີວັນ ສີທາລາ
1.5 ຕື້ກີບ
65 42Tower M floor #M3 Sukhumvit 42 Sukhumvit Road, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
ປີ2013
10ຄົນ
ທຸລະກິດເວັບໂພທອລ ⁄ ທຸລະກິດໂຮສຕີ້ງ
ຜະລິດເວັບຊິສເຕັມ
ທີ່ປືກສາດ້ານIT
AZIA CO., LTD.
NOL GRAPHIC Communication (CV.DIOMEDIA INTERNATIONAL)
Crescere Group (Japan)
Tosmac Co.Ltd. (Japan)
World Branch Limited
Bangken Engineering Recruitment Co.,Ltd.
Qbic Technology Japan Inc

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

Contact

ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈໃນການບໍລິການຄລາວຂອງບໍລິສັດເຮົາແມ່ນກະລຸນາໂທລະສັບຫາພວກເຮົາຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້.

ໃນເວັບໄຊ້ຂອງເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສະເໜີການບໍລິການທີ່ເຮົາມີເທົ່ານັ້ນ,ແຂກທຸກທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດລາຍການຂອງທ່ານໃດ້ອີກດ້ວຍ.ກະລຸນາປຶກສາເຮົາກອ່ນ

ກະລຸນາປຶກສາເຮົາກອ່ນ

ໂທພາຍໃນປະເທດ:030-9988 666

ໂທຈາກປະເທດໄທ: +856-30-9988-666

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ
ຊື່ບໍລິສັດ
ອີເມວ
ເບີໂທລະສັບ
ຂໍ້ຄວາມ
English
日本語
ภาษาไทย
繁體中文
简体中文
ພາສາລາວ
Burmese
Khmer