Virtual Private Cloud ใน กรุงเทพ ประเทศไทย

SLA 99.999% IaaS โดย CRESCERE Group

Cloud គឺជាអ្វី?

What's Cloud?

"សេវាកម្Cមloud"គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់នូវធនធានអ្៊ិនសធើដែតក្គរ់សពលសវលាតាម្តំរូវការដែលសលាកអ្នកចង់បាន
ន៊ិងអាចសក្រើក្បាេ់ធនធានដែលអាចរត់ដរនសៅតាម្រសចេកវទិាខ្ពេ់ផ្ងដែរ។សេវាកម្Cមloudអាចដរង ដចកជាេតង់ដាពីរ គឺ៖ "សេវាកម្មគំរូ ន៊ិង សេវាកម្មេមាេភាព"។ពួកស ើងនងឹ ដែនាំអ្ំពីសេវាកម្មដែលេម្ក្រករសៅនឹងទំរង់ថនម្ខ្ជំនួញររេ់សលាក-សលាកក្េី។

ជសក្ម្េើទតាីំងជាសក្ចនើដែលអាចសអាសលាក-អ្កនសក្ជេើសរើេពក្ីរសទេទំង៣

សេវាកម្មឯកជនររេC់loudថនក្គីេេ័រក្គុរ(CrescereGroup)គឺជាសេវាកម្មពហទីតាំងដែលអាចសអាសលាក-អ្នកសក្ជើេសរើេម្ជឈម្ែឌលទ៊ិននន័អ្៊ិនសធើដែតសៅកនុងក្រសទេជរន,ហងកងន៊ិងក្រសទេ ថៃ។សលាក-អ្នកអាចក្គរ់ក្គងនូវក្រត៊ិរតត៊ិការចរាចរែ៏កក្ម្៊ិតខ្ពេ់ថនសេវាកម្មសនេះសៅកនុងក្រសទេទំង៣ខាងសលើតាម្ឮរ ៈការសក្រើក្បាេ់នូវក្រព័នធដខ្ែសក្កាម្ែីន៊ិងសលខ្កូែេំងាត់។សេវាកម្Cម loudសនេះគពឺ ៊ិតជាមានលកខែៈអ្ំសោ ផ្លខាល ំងោេ់ ជាព៊ិសេេេំរារ់ការេសគងារេះសក្រេះម្នតរា សហើ េំរារ់ការសក្រើក្បាេ់វិញគឺសលាក-អ្នកអាចសក្ជើេសរើេទីតាំងម្ួ ឬសក្ចើនសៅតាម្សរលរំែងថនការសក្រើក្បាេ់សនាេះ។

សហតផ្លជាសក្ចនើសែម្ើបេីសក្ម្ចបាននវូសលបឿនយងសលឿន,មានេវតត៊ិភាព,ក្ពម្ទំងភាពមាំទំនង៊ិេម្សហតផ្ល

រពាំក់VMwareេរាំរ់ភាពជាកដ់េងត

សេវាកម្Cម loud ររេ់ស ើងបានសក្រើក្បាេ់ផ្ល៊ិតផ្លMVwareដែលមានម្ូលដាា នរសចេកសទេជាក់ដេែង។

ការក្គរក្់គងសេវាយងសពញសលញ

ការរញ្ជាក់ររេ់មាេីនរសក្ម្ើក្តូវបានរែូរតាម្រំែងយងសពញសលញេក្មារ់ករែីនីម្ួ ។សេវាររេ់ស ើងគឺមានAdapterសែើម្បីជនំួ ែល់តំរូវការនីម្ួ ៗ។គួររញ្ជាក់ផ្ងដែរស ើងអាចរែូរតាម្រំែងនូវការរញ្ជាក់សដា ដផ្ែកសលើការដែលពាក់ព័នធ េតង់ដាក្រព័នធរតត៊ិអ្នតរជាត៊ិ(ISO)។

សេវារមនដែនកែំត់

សេវាកម្មឯកជនររេC់loudថនក្គីេេ័រក្គុរ(CrescereGroup),
ដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មមានគែភាពខ្ពេ់សហើមានតំថលសោកក្ពម្ទំងម្៊ិ
នមានការកក់ក្បាក់ជាម្នផ្ងដែរ។សលើេពីសនេះសៅសទៀតសេវាកម្មសនេះក៏ម្ន៊ិមានការតំសលើង តថម្លសលើការចរាចរែ៏សេវាផ្ងដែរ។

សរៀរចសំេវារបា ការែ៏

ស ើងខ្្ុំនឹងផ្តល់ពត៍មានសៅកាន់សលាក-អ្នកអ្ពំ ីរបា ការែ៏ថនការសក្រើក្បាេ់េីភី ូ/អ្ងរចងចំ/ឌីេន៊ិងរោត ញដខ្ែ។

ក្រសភទថនក្រពន័ក្ធរតរ៊ិតកាត៊ិរដែលសងើមាន

សលាកអ្នកអាចសក្ជើេសរើេក្រពន័ ធក្រតរ៊ិ តត៊ិការពី Windowsជាសក្ចើនែចូ ជាៈ CentOS/ Linux/ Ubuntu។ ល...។ជាម្ួ រនសនេះផ្ងដែរសលាកអ្នកក៏អាចសាកេួរអ្ំពក្ីរព័នធក្រត៊ិរតត៊ិការែថ៏ទសផ្ែងសទៀតផ្ងដែរ។

Multi-Lang Portal Display

ស ើងខ្្ុំន៊ិងផ្តល់ជូននូវសអ្ក្កង់Portalតាម្តំរូវការររេ់សលាកអ្នក។ សលាកអ្នកអាចសក្រើក្បាេ់សេវាកម្មសនេះកនុងរ ៈសពល៣ថៃៃជាអ្របរមាេំរារ់ការងាររវេ់សលាកអ្នក។សអ្ក្កង់ក្រសភទសនេះមានសៅក្រសទេទំង៣គឺៈ ក្រសទេជរន ហងកងន៊ិងក្រសទេ ថៃ។

សេវាកម្ម

Services

ពួកស ើងផ្តល់សេវាកម្Cម loudសែើម្បីរសងកើនការសក្រើក្បាេ់ជាក្រសយជន៏សហើ ផ្តល់ជូនយងសក្ចើនសលើេលរ់ពីតំរូវការជាក់ដេតងដែលបានម្កពីផ្ល៊ិតផ្លMVwareដែលជាររេ់ឈានម្ខ្សគសៅកនុងទីផ្ារថនសហដាា រចនាេម្ព័នធររេ់មាេីនសេវា កម្ម, រួម្រញ្េូលជាម្ួ នឹងរូរម្នែត ំសោេះក្សា ព៊ិសេេររេ់ក្គីេេ័រកនុងការសដាេះក្សា រញ្ជា ថនការកកេទេះសផ្ែងៗផ្ងសនាេះ សទើរសធវើសអា សេវាកម្មសនេះមានភាពឆ្លល តថវកងនុ ការសដាេះក្សា តាម្សាា នភាពជាក់ដេតង ន៊ិងទទួលបានសជាគជ័ ក្ពម្ជាម្ួ ការ រំក្ទយងសក្ចើនេនធឹកេនាធ រ់ផ្ងដែរ។

សេវាកម្ឯម កជនជនាំ នស់ ក្កា ថនក្រពន័ អ្ធ ន៊ិ សធដើ ែតររេ់ Cloud

សេវាកម្Cម loudស ើងខ្្ុំគឺជាក្រសភទថនសេវាកម្មក្រព័នធអ្ន៊ិ សធើដែត (IaaS) ដែលជាម្ជឈម្ែឌ លទ៊ិនន័ ជាក់លាក់ក្តូវបានរសងកើតសដា ក្រភពធនធានរកូ រញ្េូលជាម្ួ ន៊ិងធនធានដែលបានសេនើេំ។ចំសពាេះការសក្រើក្បាេ់េហក្រេស ើងផ្តល់នូវ សហដាារចនាេម្ព័នធឯកជនជាក់ដេតងដែលេម្ក្េរេក្មារ់ការសធវើមាក្តដាានអាជីវកម្មសផ្ែងៗរនសដា ម្៊ិនគ៊ិតពីកញ្េរ់ដែលមានក្សារ់។លកខែៈព៊ិសេេដែលជាក្គឹេះយងេំខាន់េំរារ់សេវាររេ់ស ើងគឺការផ្តល់ជូនសេវាសដា ការក្គរ់ក្គងយងសពញសលញ សហើ កច៊ិតតទកដាក់យងខាារ់ខ្ាួន។ស ើងសធវើសអា សេវាកម្មCloudកាន់ដតទូលំទូលា សែើម្បីជាភាពងា ក្េួលេំរារ់សលាកអ្នកសទេះរីជាសលាក-អ្នកម្៊ិនមានអ្កនរសចេកសទេផ្ទទល់ក៏សដា ។

ឧទហរែ៏ជាក់ដេតងកនុងការកំនត់ទំហំថនកញ្េរ់ររេ់សលបឿនេំរារ់ែំសែើរការក្រព័នសធេវាកម្ម, ែូចជាសេវាកម្មកនុងក្រពន័ ធសហរម្ជាសែើម្។

សេវាកម្មថនការសក្រើក្បាេ់កំពយទូ័រសលើតគឺជាសេវាកម្កមំពយូទរ័ម្ួររេ់Cloudដែលម្៊ិនមានកម្វមិធីទក់ទងន៊ិង

ររិរទថនអ្តៃ៊ិ ៊ិជនសហើ ផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលអាចសអា សលាក-អ្នកសក្រើក្បាេ់បានតាម្រ ៈរោត ញ។កនុងការែំសែើរការសេវាកម្មសនេះគឺស ើងសក្រើក្បាេ់អាដារ់ធ័រ(Adapter)សេទើដតក្គរ់រចនារទទំងអ្េ់សហើ វាព៊ិតជាសពញន៊ិ ម្ខាល ំងោេ់នា សពលរចេុរបនសនក្ពាេះវាអាចជួ សអា សលាក-អ្នកសធវើការបានក្គរ់ទកីដនលងែចូធម្មតាបានម្៊ិនោអ្នកសៅទីោសនាេះស ើ ,រូករួម្ទំងសពលដែលសលាក-អ្នកចេះរំសពញសរេកម្មការងារ,សធវើែំសែើរអាជីវកម្ម,សៅផ្ទេះន៊ិងសៅសក្ៅក្រសទេផ្ងដែរ។ែូចរនសនេះផ្ង ដែរសេវាកម្មររេ់ស ើងមានក្រេ៊ិទធភាពកនុងការសលចសចញថនពតមា៍ នន៊ិងការែំសែើរការកំពយូទ័រសដា រមនការអ្នញ្ជាត។ម្ាងវិញសទៀតសេវាកម្មររេ់ស ើងខ្្ុំក្តូវបានសគសក្រក្ើបាេ់េំរារ់ការទញ កចំោរ់អារម្មែ៏កនុងការ កច៊ិតតទកដាក់ចំសពាេះវិធាន ការក្រឆ្លំងន៊ិងការរញ្ាួ ែីែ៏ធំសៅក្រសទេជរនសហើ ឥ ូវសនេះកបា៏ នទញចំោរ់អារម្មែ៏ចំសពាេះវិធានការក្រឆ្លំងន៊ិងការជន់ល៊ិចសៅកនុងក្រសទេថៃផ្ងដែរ។

ក្រសភទថនគសក្មាងVPS(សេវាកម្ឯមកជនជាកដ់េងត)

សនេះជាគសក្មាងក្រចដំ ខ្ដែលអាចសអា សលាក-អ្នកសក្រក្ើ បាេស់ េវាររេស់ ងើ សៅសលម្ើ ូលដាា នក្រចដំ ខ្។ក្រេន៊ិ សរសើ លាកអ្កន ក្តូវការសក្រើក្បាេន់ វូ ធនធានរដនម្ា សទៀត, សលាកអ្កន ក្រន់រដនាម្វាសដា ខ្លួនអ្នកផ្ទទ ល់សៅកនុងវិរររេ់Cloud។សលាក-អ្នកពត៊ិ ជាមានភាពងា ក្េួលោេ់កនុងការគែនាថៃលចំោ កនុងការក្គរ់ក្គងឯកសារ,ជាម្ូ រន សនេះផ្ងដែរតំថលដែលសកនើ ស ើងសៅសពលដែលអ្នកសក្រើក្បាេ់សេវារដនាម្សនាេះក៍អាចពន៊ិ ៊ិតយសម្ើលជាម្នបានដែរ។ ជាម្ួ រន សនេះផ្ងដែរ សលាកអ្នកអាចសធវើការផ្ទល េ់ រតូរនូវគសក្មាងររេ់សលាកអ្នកពីកក្ម្ត៊ិ ខ្ពេ់សៅកាន់កំរិតទរវិញ សដា ម្៊ិនបាច់រញ្ឈរ់ែំសែើរការសេវាកម្ម។សនេះគឺជាដផ្នការដែលេម្រម្យរំផ្តេក្មារ់រនតសក្រើក្បាេ់សេវា Cloud សៅកនុងការក្គរ់ក្គងការចំោ អ្របររមា។

  OS CPU RAM HDD Initial Cost Monthly Cost (Baht)
Plan:A CentOS
Ubuntu
Scientific
Linux
0.5vCPU 512MB 10GB 0 1,299
Plan:B 1vCPU 512MB 10GB 0 1,699
Plan:C 1vCPU 1GB 20GB 0 2,699
Plan:D 2vCPU 2GB 80GB 0 7,999
Plan:E 2vCPU 4GB 120GB 0 11,999
Specification Parallels Plesk Unavailable  
Quantity of Email Account Unlimited  
Throughput Limit Unlimited 100Base ⁄ T shared line
FTP Connection Available  
Quantity of IP Address 1 Adding IP:700 Baht ⁄ Month
SSH Available Root privileges available
SSL Available Certification cost 10,000 Baht ⁄ Year
Parl Available  
PHP Available  
SSI Available  
MySQL (phpMyAdmin) Available  
vmHA Included as standard VMware High Availability
DRS Included as standard Distributed Resource Scheduler
Option Representation setting server fee   5,000 Baht
  OS CPU RAM HDD Initial Cost Monthly Cost (Baht)
Plan:A CentOS 0.5vCPU 512MB 10GB 0 599
Plan:B 1vCPU 512MB 10GB 0 799
Plan:C 1vCPU 1GB 20GB 0 1,299
Plan:D 2vCPU 2GB 80GB 0 3,999
Plan:E 2vCPU 4GB 120GB 0 5,999
Specification Parallels Plesk 1 Domain 200 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk 10 Domains 600 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk 100 Domains 1,000 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Parallels Plesk Unlimited 2,500 Baht ⁄ month Anti Virus, Anti Spam, 3Language Pack Include
Quantity of Email Accout Unlimited  
Throughput Limit Unlimited 100Base ⁄ T shared Line
FTP Connection Available  
Quantity of IP Address 1 Adding IP:700 Baht ⁄ Month
SSL Available  
Parl Available  
PHP Available  
SSI Available  
MySQL (phpMyAdmin) Available  
vmHA Included as standard VMware High Availability
DRS Included as standard Distributed Resource Scheduler
Option Representation setting server fee   5,000 Baht

၀លហំ ូរថនសេវាកម្ម

Service Flow

កឱកាេដែលអ្នកសក្រើក្បាេ់សេវាកម្មចូលសៅកនុងគែនីដែលមានក្សារ់សហើ ស ើងន៊ិងសេនើេំគសក្មាងអ្សនាតក្រសវេន៏ដែលេម្ក្េរឫគសក្មាងៃមីម្ួ ។សក្រើក្បាេ់គសក្មាងដែលកាត់រនា ការខាតរង់សដា ដផ្ែកសៅសលើអ្នសាេន៏ររេ់វិេវករជំនាញ ដផ្នកសេវាកម្សមនេះ។ស ើងអាចលររំបាត់កតាតហាន៊ិភ័ ដែលជាសហតរងកសអា មានភាពកកេទេះរូករួម្ជាម្ួ ការចំនា េំរារ់ការដៃទំ(ការចំនា េំរារ់រគរល៊ិក)សហើ ន៊ិងការបាត់រង់ទ៊ិននន័ សផ្ែងៗ។

ការសាតរ់

ស ើងន៊ិងព៊ិនត៊ិ យសម្ើលមាេីនសេវាកម្មសរលសៅេក្មារ់ការចំោកក្េុក។ក្រេ៊ិ
នសរអ្ើ នកម្ន៊ិ ែឹងពីការកំែត់រចនាេម្ព័នធររេ់មាេីនសេវាកម្ម, ស ើងន៊ិងព៊ិន៊ិតយសម្ើលមាេីនសនាេះ។

េក៊ិាតារាងេក្មារស់េវាកម្សមរលសៅ

សយងតាម្ពត៍មានលម្ែ៊ិតខាងសលើ (ការេទង់ម្ត៊ិររេ់មាេីនសេវាកម្មសរលសៅ)
ចូលសៅកនុងគែនីររេ់,ស ើងនឹងសរៀរចំរបា ការែ៏េទង់ម្ត៊ិន៊ិងការបាន់ក្រមាែររេ់មាេីនសេវាកម្មសរលសៅ។

ពាកយសេេនើ ំ

ដាក់ពាកយសេនើេំម្កកាន់ស ើងខ្្ុំរនាទរ់ពីការកំនត់ពត៍មានអ្ំពីមាេីនសេវាកម្មសរលសៅ។

ការរសងតកើនត ីវ ៊ិធ ិច ីោំកក្េក ុ

ស ើងនឹងសរៀរចំនីតវ៊ិិធីម្ួ េក្មារ់មាេីនរសក្ម្ើសេវាកម្មអ្សនាតក្រសវេន៏រហូតែល់ការរញ្េរ់ថនការសធវើអ្សនាតក្រសវេន៏សៅកាន់មាេីនសេវាកម្មសរលសៅសដា រូករញ្េូលទំងកាលវិភាគចំោកក្េុកសហើ ន៊ិងដាក់ពាកយសេនើេំដរររទសៅអ្នក។

មាេនី សេវាកម្លម កស់ៅសក្ៅក្េកុ

ែំសែើរការមាេីនសៅសក្ៅក្េុនន៊ិង ក្តូវអ្នវតតន៏សដា
សយងសៅតាម្កាលវិភាគដែលបានពែនា៍ សៅកនុងសេៀវសៅមាេីនរសក្ម្ើសេវាកម្មសក្ៅក្េុក។

របា ការែមា៏ េនី រសក្ម្សើេវាកម្សមក្ៅក្េកុ

រនាទ រ់ម្ក ស ើងន៊ិងជនូ ែំែឹងសៅអ្នកសៅសពលដែលមាេីនបានរញ្េរ់ែំសែើរការរួចរាល់។

េម្ូពន៊ិត៊ិយសម្លើសាានភាពក្រតរ៊ិតកាត៊ិរ

អ្នកតំរូវសអា សធវើការក្តួតព៊ិន៊ិតយសលើែំសែើរការររេ់មាេីនសេវាកម្ម។

អ្ពំក្ីកម្ុហនស ងើខ្្ុំ

About Us
Company
CEO
Capital
Location
Establish
Staffs
Business
Partner
CRESCERE (THAILAND) CO.,LTD.
Masahiro Tsubono
6,000,000 Baht
65 42Tower M floor #M3 Sukhumvit 42 Sukhumvit Road, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
2012 AD
25 people
Cloud Service ⁄ Oversea Cloud Service
iPhone ⁄ Android Apps Development
Web Design ⁄ Web System Development
IT Consulting
AZIA CO., LTD.
NOL GRAPHIC Communication (CV.DIOMEDIA INTERNATIONAL)
Crescere Group (Japan)
Tosmac Co.Ltd. (Japan)
World Branch Limited
Bangken Engineering Recruitment Co.,Ltd.
Qbic Technology Japan Inc

ទនាំកទ់នំង

Contact

ក្រេ៊ិនសរើអ្នកចរ់អារម្មែ៍សៅកនុងការរសក្ម្ើររេ់សេវាកម្Cម loudស ើងខ្្ុំេូម្ទក់ទងម្កស ើងតាម្រ ៈការរំសពញេំែំដរររទែូចខាងសក្កាម្ឬសៅទូរេ័ពទម្កស ើងខ្ំ្ុ។ស ើងអាចទទួលេំសែើរដផ្នការផ្ទទល់ខ្លួនដែលជួរនឹងេំសែើរែ៏ជាក់លាក់ររេ់ អ្នក កងនុ ការរដនម្ា សេវាដែលបានរញ្ាូនសៅកនុងរោត ញវិរសា សនេះ។ េូម្មានកំមានអារម្មែខា៍ ម េ់សអ្ៀន ឬសទើេទេ់អ្ីកនុងការទក់ទងម្កស ើងខ្!្ុំ

၆ទំនាក់ទំនងម្កស ើងខ្្ុំតាម្រ ៈ

From domestic : 02-712-4006

From Oversea : +66-2-712-4006

សឈាមេះ
សឈាម េះក្កុម្ហន္
អ្ីដម្ល
សលខ្ទូរេ័ពទ
សារសផ្ែងៗ
English
日本語
ภาษาไทย
繁體中文
简体中文
ພາສາລາວ
Burmese
Khmer